Vai al contenuto

Inno nazionale della Turchia

Il testo dell’Inno Nazionale della Turchia

İstiklâl Marşı

،قورقما سونمز بو شفقلرده یوزن آل سنجاق
،سونمه‌دن یوردمڭ اوستنده توتن اڭ صوڭ اوجاق
.اوبنم ملتمڭ ییلدیزیدر پارلایاجق
.اوبنمدر اوبنم ملتمڭدر آنجاق

،چاتما قربان اولایم چهره ڭی ای نازلی هلال
،قهرمان عرقمه بر گول نه بو شدت بو جلال
،سڭا الماز دوكولن قانلرمز صوڭره حلال
!حقیدر حقه طاپان ملتمڭ استقلال

،بن ازلدن بریدر حر یاشادم حر یاشارم
،هانگی چیلغین بڭا زنجیر اوره جقمش شاشارم
،كوكره مش سیل كبی‌یم بندمی چیگنر آشارم
.ییرتارم طاغلری انگینلره صیغمام طاشارم

،غربڭ آفاقنی صارمشسه چلیك زرهلی دیوار
،بنم ایمان طولی كوكوسم كبی سرحدم وار
،اولوسون قورقما نصل بویله بر ایمانی بوغار
.مدنیت دیدیگن تك دیشی قالمش جانوار

،آرقاداش يودمى آلچاقلری اوغراتما صاقین
،سپر ايت كوده ڭی دورسون بو حیاسزجه آقین
،طوغاجقدرسگا وعد ایتدیڭی كونلر حقڭ
.كیم بیلیر بلكی یارین بلكی یاریندنده یاقین

،باصدیغڭ یرلری طوپراق دییه رك گچمه طانی
،دوشون آلتنده كی بیڭلرجه كفنسز یاتانی
،سن شهید اوغلیسڭ اینجیتمه یازیقدر آتاڭی
.ویرمه دنیالری آلسه ڭده بو جنت<وطنی

،كیم بو جنت وطنڭ اوغرینه اولمازكه فدا
،شهدا فیشقیراجق طوپراغی صیقسه ڭ شهدا
،جانی جانانی بوتون واریمی آلسین ده خدا
.ایتمه سین تك وطنمدن بنی دنیاده جدا

،روحمڭ سندن الهی شودر آنجاق املی
،دكمه سین معبدمڭ كوكسنه نامحرم الی
،بو اذان لر كه شهادتلری دینڭ اتملی
.ابدی یوردمڭ اوستنده بنم ایگلملی

،او زمان وجد ایله بیڭ سجده ایدر وارسه طاشم
،هرجریحه مدن الهی بوشانور قانلی یاشیم
،فیشقیریر روح مجرد گبی یردن نعشیم
.او زمان یوكسله رك عرشه ده گر بلكی باشم

،دالقالان سن ده شفقلر كبی ای شانلی هلال
،ولسون آرتق دكولن قانلرمڭ هپسی حلال
،ابديا سڭا یوق عرقمه یوق اضمحلال
،حقیدر حر یاشامش بایراغمڭ حریت
.حقیدر حقه طاپان ملتمڭ استقلال

Marcia di indipendenza

Non temere! La bandiera rosso cremisi che fieramente ondeggia nella luce del crepuscolo e mai sbiadirà,
È l’ultimo focolare acceso che veglia sulla mia Patria.
Lei che è la stella della mia nazione, e per sempre splenderà;
È mia; e appartiene soltanto al mio popolo coraggioso.

Non aggrottare le ciglia, io ti imploro, oh tu timida mezzaluna,
Ma sorridi alla mia razza eroica! Perché la rabbia, perché l’ira?
Il nostro sangue che noi versammo per te non sarà altrimenti degno;
Per la libertà che è il diritto incondizionato del mio popolo che adora l’Assoluto. L’Indipendenza!

Io sono stato libero fin dal principio e per sempre lo sarò.
Quale pazzo mi metterà in catene! Io sfido la sola idea!
Io sono come un fiume in piena; calpesterò ogni barriera e la sormonterò,
Squarcierò le montagne, solcherò i cieli per poter sgorgare!

I confini occidentali possono anche essere fortificati con pareti di acciaio,
Ma le mie frontiere sono protette dal petto possente di un fedele.
Riconosci la tua forza innata e pensa: come può questa fede ardente essere uccisa?
Quello che chiami “mondo civilizzato” è solo un mostro deforme e senza denti.

Amico mio! Non lasciare la mia terra natia nelle mani di uomini infami!
Fai scudo col tuo corpo e respingi lo spuderato invasore.
Presto arriveranno i giorni gioiosi della promessa divina
Chi può saperlo? Forse già domani? Forse anche prima!

Non vedere il suolo su cui cammini come mera terra, impara a conoscerla!
E pensa alle migliaia di morti senza tomba che nobilmente riposano sotto di te.
Tu sei il nobile discendente di quei martiri che percorsero il cammino del Signore, non dispiacere ai tuoi antenati!
E non abbandonare la Patria soave, neanche quando raggiungerai i mondi promessi.

Quali uomini non morrebbero per questa terra bella come il Paradiso?
Se tu strizzassi il terreno, i martiri ne sgorgherebbero fuori!
Lascia pure che Dio prenda la mia anima, i miei beni e tutto ciò che amo, ogni cosa;
Ma possa Egli non separarmi mai dalla mia Patria, mai!

Oh Signore glorioso, il solo desiderio del mio spirito ferito è questo,
Fa che il cuore sacro dei miei templi mai sia sfiorato da mani impure.
Questi adhans, e questi shahadahs ai quali il mio udito è abituato, sono le fondamenta della Religione,
E possa ciò riecheggiare in eterno sulla mia Patria.

Solo allora, prostrato mille volte in estasi prima di perdere le forze e i sensi,
Le lacrime del sangue mio ardente fluiranno da ogni mia ferita,
E la mia anima sgorgherà fuori come dal più puro degli uomini,
Cosicché infine possa essere elevata in Cielo.

Perciò increspati e ondeggia come il cielo alle prime luci dell’alba, oh mezzaluna gloriosa!
Affinché ogni ultima goccia di sangue possa finalmente essere degna!
Non ci sarà per te una fine, così come inarrestabile è la mia corsa!
Per la libertà che è il diritto incondizionato della nostra bandiera nata e vissuta libera;
Che è diritto del mio popolo che glorifica Dio. L’Indipendenza della mia nazione!

L’Inno Nazionale della Turchia è stato scritto da Mehmet Akif Ersoy e composto da Osman Zeki Üngör.

Il motto della Turchia : La sovranità risiede incondizionatamente nella nazione // Pace in patria, pace nel mondo // Com’è felice chi dice “sono Turco.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *