Sélectionner une page

Hymne syrien

  1. Home
  2. /
  3. Hymne syrien

ܢܛܘܪ̈ܝ ܐܬ݂ܪܘ̈ܬ݂ܐ

Les paroles intégrales de l’hymne syrien

ܓܢܱܬܪܱܝ ܱܬܪܱܽܬ ܫܠܱܡ ܓܠܷܟܢ
ܠܟܺܠܺ ܢܱܦܫܗ ܝܱܩܽܪܽܬ ܕܢܣܓܪܽܢ
ܡܱܪܒܱܽܓܬ ܓܱܪܒܽܬܽ ܒܱܝܬܝ ܗܗܪܡܽ
ܘܱ-ܓܪܣܽ ܕܫܡܫܗ ܒܝܬܽ ܟܱܤܱ ܠܽ ܢܬܬܱܠܱܡ

ܪܒܓܱܬܽ ܕ-ܫ’ܡ ܡܟܕܠܗ ܢܢ ܕܪܱܡܽ
ܒܱܡܓܱܠܝܽܬ ܗܕܪܽ ܢܬܕܱܡܝܽܢ ܠܫܡܱܝܽ
ܪܒܓܱܬܽ ܕ-ܫ’ܡ ܡܟܕܠܗ ܢܢ ܕܪܱܡܽ
ܒܱܡܓܱܠܝܽܬ ܗܕܪܽ ܢܬܕܱܡܝܽܢ ܠܫܡܱܝܽ

ܬܪܽ ܕܢ ܙ-ܗܺ ܒܫܡܫܗ ܢܱܗܪܬܽ
ܫܡܱܝܽ ܗܽܒܗܱܝܟ ܱܘ ܱܟܡ ܕܫܡܱܝܽ!

ܪܽܗܽܦܽܬ ܤܱܟܗ ܘܱܪܦܽܗܽ ܕܠܒܽ
ܓܷܠܺ ܢܫܽ ܕܠܱܡܕ ܟܢܫܝܽ ܕܱܬܪܱܬܽ
ܠܝܬ ܒܗ ܟܷܝ ܡܷܢ ܟܽܠ ܓܱܝܢܢ ܱܘ ܟܽܡܬܽ
ܘܠܬ ܒܗ ܱܪܱܡܷܢ ܕܡܽ ܕܱܽܟܽܠ ܣܱܗܕܢ ܕܝܬܽ?

ܢܱܦܫܽܬܽ ܪܽܡܽܬܽ ܱܓܒܪܽ ܢܱܣܺܗܽ
ܘܪܗܽ ܕܱܓܠܱܬܽ ܪܩܒܱܘ ܱܬܺܕܽ
ܢܱܦܫܽܬܽ ܪܽܡܽܬܽ ܱܓܒܪܽ ܢܱܣܺܗܽ
ܘܪܗܽ ܕܱܓܠܱܬܽ ܪܩܒܱܘ ܱܬܺܕܽ

ܕܬ ܡܺܢܱܢ ܱܠ-ܘܱܠܺܕ ܱܬܒ ܱܬ ܱܪ-ܪܱܫܺܕ
ܠܽܡܽ ܟܷܝ ܠܽ ܢܫܬܱܠܱܬ ܘܱܠܡܽ ܠܽ ܢܱܩܷܝܡ?

La devise est Unité, liberté, socialisme.

La monnaie utilisée est la Livre syrienne.

Besoin d’une idée cadeau ! Envie de soutenir votre équipe, votre pays !

Hymne syrien

Plus de 100 produits à découvrir dans la boutique !

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *