Select Page

Syrian Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Syrian Anthem

ܢܛܘܪ̈ܝ ܐܬ݂ܪܘ̈ܬ݂ܐ

The full lyrics of the Syrian Anthem

ܓܢܱܬܪܱܝ ܱܬܪܱܽܬ ܫܠܱܡ ܓܠܷܟܢ
ܠܟܺܠܺ ܢܱܦܫܗ ܝܱܩܽܪܽܬ ܕܢܣܓܪܽܢ
ܡܱܪܒܱܽܓܬ ܓܱܪܒܽܬܽ ܒܱܝܬܝ ܗܗܪܡܽ
ܘܱ-ܓܪܣܽ ܕܫܡܫܗ ܒܝܬܽ ܟܱܤܱ ܠܽ ܢܬܬܱܠܱܡ

ܪܒܓܱܬܽ ܕ-ܫ’ܡ ܡܟܕܠܗ ܢܢ ܕܪܱܡܽ
ܒܱܡܓܱܠܝܽܬ ܗܕܪܽ ܢܬܕܱܡܝܽܢ ܠܫܡܱܝܽ
ܪܒܓܱܬܽ ܕ-ܫ’ܡ ܡܟܕܠܗ ܢܢ ܕܪܱܡܽ
ܒܱܡܓܱܠܝܽܬ ܗܕܪܽ ܢܬܕܱܡܝܽܢ ܠܫܡܱܝܽ

ܬܪܽ ܕܢ ܙ-ܗܺ ܒܫܡܫܗ ܢܱܗܪܬܽ
ܫܡܱܝܽ ܗܽܒܗܱܝܟ ܱܘ ܱܟܡ ܕܫܡܱܝܽ!

ܪܽܗܽܦܽܬ ܤܱܟܗ ܘܱܪܦܽܗܽ ܕܠܒܽ
ܓܷܠܺ ܢܫܽ ܕܠܱܡܕ ܟܢܫܝܽ ܕܱܬܪܱܬܽ
ܠܝܬ ܒܗ ܟܷܝ ܡܷܢ ܟܽܠ ܓܱܝܢܢ ܱܘ ܟܽܡܬܽ
ܘܠܬ ܒܗ ܱܪܱܡܷܢ ܕܡܽ ܕܱܽܟܽܠ ܣܱܗܕܢ ܕܝܬܽ?

ܢܱܦܫܽܬܽ ܪܽܡܽܬܽ ܱܓܒܪܽ ܢܱܣܺܗܽ
ܘܪܗܽ ܕܱܓܠܱܬܽ ܪܩܒܱܘ ܱܬܺܕܽ
ܢܱܦܫܽܬܽ ܪܽܡܽܬܽ ܱܓܒܪܽ ܢܱܣܺܗܽ
ܘܪܗܽ ܕܱܓܠܱܬܽ ܪܩܒܱܘ ܱܬܺܕܽ

ܕܬ ܡܺܢܱܢ ܱܠ-ܘܱܠܺܕ ܱܬܒ ܱܬ ܱܪ-ܪܱܫܺܕ
ܠܽܡܽ ܟܷܝ ܠܽ ܢܫܬܱܠܱܬ ܘܱܠܡܽ ܠܽ ܢܱܩܷܝܡ?

The motto is Unity, Freedom, Socialism.
The currency is the Syrian Pound.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Syrian Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *