Skip to content

National anthem of Zimbabwe

The lyrics of the National Anthem of Zimbabwe

Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga,
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyeveedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesav
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

O lift high, high, our flag of Zimbabwe

O lift high, high, our flag of Zimbabwe;
Born of the fire of the revolution;
And of the precious blood of our heroes.
Let’s defend it against all foes;
Blessed be the land of Zimbabwe.

Behold Zimbabwe so richly adorned
With mountains and rivers, beautiful.
Let rain abound and fields yield the seed
May all be fed and workers rewarded.
Blessed be the land of Zimbabwe.

O God, bless the land of Zimbabwe,
The land of our heritage,
From the Zambezi to the Limpopo.
May our leaders be just and exemplary,
Blessed be the land of Zimbabwe.

The National Anthem of Zimbabwe was written by Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega.

The motto of Zimbabwe: Unity, Freedom, Work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *