Skip to content

National anthem of Artsakh

(The video of the national anthem of Artsakh is in progress)

The lyrics of the National Anthem of Nagorno-Karabakh

Ազատ ու անկախ Արցախ

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

Free and independent Artsakh

Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.

You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you.

You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.

We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Tartar
With our temples in high mountains
Keep our country invincible.

The National Anthem of Artsakh was written by Vardan Hakobyan and composed by Armen Nasibyan.

The motto of Artsakh: We are our mountains.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *