Select Page

Emaswati Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Emaswati Anthem

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati

The full lyrics of the Emaswati Anthem

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla;
Sibonga iNgwenyama yetfu.
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.

The motto is We are the fortress.
The currency is the Lilangeni.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Emaswati Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *