Select Page

Artsakhtsi Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Artsakhtsi Anthem

Ազատ ու անկախ Արցախ

The full lyrics of the Artsakhtsi Anthem

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

Free and independent Artsakh

The full lyrics of the Artsakhtsi Anthem

Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.

You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you.

You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.

We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Tartar
With our temples in high mountains
Keep our country invincible.

Nagorno-Karabakh has no motto.
The currency used is the Artsakh Dram.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Artsakhtsi Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *