Select Page

Armenian Anthem

  1. Home
  2. /
  3. Armenian Anthem

Մեր Հայրենիք

The full lyrics of the Armenian Anthem
(Armenian alphabet)

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատության կը զոհվի։
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատության կը զոհվի։

Mer Hayreniḱ

The full lyrics of the Armenian Anthem
(Latin alphabet)

Mer Hayreniḱ, azat ankakh,
Vor aprel e daredar
Yur vordiḱə ard kanchum en
Azat, ankakh Hayastan.
Yur vordiḱə ard kanchum en
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr ḱez mi drosh,
Vor im dzerrḱov gortzetsi
Gishernerə yes ḱun chegha,
Artasuḱov lvatsi.
Gishernerə yes ḱun chegha,
Artasuḱov lvatsi.

Nayir nran yereḱ guynov,
Nvirakan mer nshan
T́ogh ṕoghṕoghi t́shnamu dem
T́ogh misht pantza Hayastan.
T́ogh ṕoghṕoghi t́shnamu dem
T́ogh misht pantza Hayastan.

Amenayn tegh mahə mi e
Mard mi angam pit merrni,
Bayts yerani, vor yur azgi
Azatut́yan kzohvi.
Bayts yerani, vor yur azgi
Azatut́yan kzohvi.

The motto is One Nation, One Culture.
The currency is the Dram.

Need a gift idea! Want to support your team, your country!

Armenian Anthem
More than 100 products to discover in the shop!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *